Subsidies

Een betaling van de overheid aan organisaties of initiatieven  om bepaalde activiteiten te stimuleren zonder dat daar een rechtstreekse tegenprestatie tegenover staat.

  1. Kijk op de site van uw gemeente welke subsidiemogelijkheden er zijn. Oriënteer u goed op de verschillende  subsidie mogelijkheden  en de voorwaarden en criteria die hiervoor gelden. Dien alleen goed onderbouwde en volledige aanvragen in met vermelding van de juiste contactpersonen van u organisatie. Vaak hebben gemeenten speciale aanvraagformulieren ontwikkeld.
  2. Ga na of er een gemeentelijk loket of bureau is dat u initiatief kan ondersteunen (bijvoorbeeld sportraad) en of die een site heeft waarop meer informatie te vinden is. Bel deze mensen op en ga eens langs.
  3. Vaak moeten (jaarlijkse) subsidies ook vóór een bepaalde datum worden aangevraagd en  verantwoord zijn volgens de gemeentelijke criteria: bijvoorbeeld dat u een jaarverslag moet indienen etc. Verzorg zo’n aanvraag goed en bel eventueel van tevoren de behandelende ambtenaar even op.
    N.B. Zet de data van deadlines voor het aanvragen van subsidie standaard in u jaar- en bestuursagenda.
  4. Voor grotere subsidies (nieuwbouw etc.) moet u altijd een goed uitgewerkt plan van aanpak hebben en vaak al een heleboel voorwerk hebben verricht. Maak vervolgens een afspraak met een wethouder en/of ambtenaar om u plan toe te lichten. Zorg dat u weet wat u wilt en dat u een sluitend verhaal hebt.
  5. Vaak moet het college van Burgemeester en Wethouders een besluit nemen over de subsidieaanvraag.  Als bijvoorbeeld een grote nieuwbouwsubsidieaanvraag of een groot evenement gaat lopen, schrijft de ambtenaar een adviesnota aan burgemeester en wethouders. Nodig een ambtenaar ook eens uit om op de vereniging of vraag hem de beoogde locatie eens te komen bezoeken.
  6. Als Burgemeester en Wethouders een akkoord van de gemeenteraad nodig heeft, zal zij de aanvraag doorgeleiden naar de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wordt het voorstel eerst behandeld in de raadscommissie. Benader deze mensen en zorg dat ze op de hoogte zijn van u initiatief. Nodig ze ook een keer uit of ga zelf u plan toelichten tijdens hun fractievergaderingen. Als u wilt spreken tijdens de commissievergadering dan moet u dit vooraf melden bij de raadsgriffier. Voor meer informatie kijk je op de website van de gemeente.                                                                       Zorg dat u uw plan in max. 10 minuten kunt toelichten (meer tijd is er voor u in zo’n fractievergadering niet en hoe korter en bondiger u het weet te maken hoe beter u zult scoren!).  N.B. Laat een kleurenprint van u plan achter met een telefoonnummer en contactpersoon erop.
  7. Ga naar de behandeling van je aanvraag in de raadscommissie. Vraag (indien u dit nodig acht) eventueel spreektijd (zie sub 6) aan in deze vergadering via de griffie van je gemeente (alleen doen als u denkt dat het spannend wordt of er wel/niet voor u aanvraag zal worden gestemd, of als de ambtenarij een negatief subsidieadvies heeft gegeven). Hier kan u achter komen door de vergaderstukken op te vragen bij de griffie.