Regionale fondsen

Bergmansfonds, Stichting
Heeft primair tot doel het bieden van financiële hulp bij het realiseren van vernieuwende projecten door instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheidszorg in Tilburg en omgeving. Subsidieaanvragen met een zorg vernieuwend karakter, d.w.z. gericht op het verbeteren van kwaliteit of op het ontwikkelen van vergelijkbare zorg tegen lagere kosten (‘slimmere zorg’), krijgen speciale aandacht van de Stichting.
Website: http://www.bergmansfonds.nl/index.htm

Charlotte Fonds, Stichting
De stichting heeft ten doel: het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen, verblijvend in instellingen, gericht op de terreinen van educatie, behandeling, zorg en onderzoek. Aanvragen voor particulieren worden niet gehonoreerd. Het werkgebied van het Charlotte Fonds beperkt zich tot Tilburg en de regio.
Website: http://www.charlottefonds.nl

CZ Fonds
Ondersteunt zorgvernieuwende projecten die niet via de reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden. Het fonds is een regionaal fonds en richt zich voornamelijk op initiatieven uit Zuid- Nederland. Voorop staat dat deze projecten gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers van de (gezondheids)zorg.
Website: http://www.cz.nl/over-cz/cz-fonds/aanvragen

Johan Stekelenburg Stichting
Het doel van de stichting is kansen voor kwetsbare en kansarme kinderen van 0 – 12 jaar in de regio Tilburg vergroten d.m.v. financieel ondersteunen van kleinschalige, eenmalige projecten voor de doelgroep in Tilburg zodat het mogelijk wordt om kinderen te laten meedoen in de maatschappij.
Website: http://www.johanstekelenburgstichting.nl

Leergeld, Stichting
Leergeld heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen en om hen zo normaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Website: http://www.leergeldtilburg.nl

Lindeboomgenootschap, Het
De vereniging stelt zich ten doel, door middel van jaarlijkse contributie van haar leden de sociale en culturele activiteiten in Tilburg financieel te ondersteunen. Daarnaast worden door de vereniging jaarlijks activiteiten ondernomen om de onderlinge contacten tussen de leden te onderhouden en de band met Tilburg en zijn inwoners te verstevigen.
Website: http://www.lindeboomgenootschap.nl

Mooi zo Goed zo
Het doel van MzGz is de leefbaarheid in Tilburg te bevorderen, een bijdrage (in geld, goederen of diensten) leveren aan het sociale gezicht van Tilburg.
MzGz is een onderdeel van Contour de Twern.
Website: http://www.mooizotilburg.nl

Rabobank Fonds Coöperatief Dividend Tilburg e.o.
Rabobank Tilburg en omstreken ondersteunt activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Met het Fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank Tilburg e.o. projecten en initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan de leef- en woonomgeving van haar leden en klanten. Het is bedoeld om op basis van samenwerking met name maatschappelijke, duurzame ambities te realiseren. De ondersteuning die het Coöperatief Dividend biedt is niet-commercieel gericht.
Website: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/tilburg/sponsoring_en_cooperatief_dividend/cooperatief_dividend/

Tivolifonds
Het Tivolifonds subsidieert voornamelijk initiërende en vernieuwende activiteiten, om zo een bijdrage te leveren aan een investering die door een vereniging wordt gedaan. Hierbij gaat het om activiteiten op ideëel, sociaal, cultureel, educatief en sportief gebied. Het fonds subsidieert uitdrukkelijk geen budgettaire kosten, exploitatiekosten of verkapte salarissen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit in Tilburg (of zeer directe omgeving) plaatsvindt en dat de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
Website: geen
Contact:
Tivolifonds
Cenakel 1
5022 KK Tilburg
T: 013 – 5421464
E: tivolifonds@home.nl

VBG, Stichting
Stichting vrijetijdsbesteding gehandicapten organiseert voor alle zorgboerderijen in Nederland uitstapjes naar de Efteling. Door middel van sponsoring uit het midden en kleinbedrijf in de nabije omgeving van de zorgboerderij worden deze uitstapjes bekostigd.
Website: http://www.stichtingvbg.nl

Vincentiusvereniging
De vereniging biedt financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van armoedebestrijding. Ze zoekt naar structurele oplossingen voor armoede. Deze projecten ontvangen gedurende een aantal jaren een financiële ondersteuning en dienen daarna zelfstandig te kunnen opereren.
Website: http://www.vincentiustilburg.nl

Vivant, Stichting
Stichting Vivant staat voor “dat zij leven” en is bedoeld om kleinschalige initiatieven te ondersteunen die de positie voor kansarme groepen blijvend  kunnen verbeteren. Het doel is het bestrijden van armoede door het verlenen van financiële steun aan projecten voor degenen die niet in staat zijn zelf verbetering in hun positie aan te brengen; mensen minder afhankelijk van derden te maken en te begeleiden naar een beter en zelfstandiger leven; projecten voor medische en educatieve hulp.
Website: http://www.stichtingvivant.nl

ZorgSaam voor Jeugd, Stichting
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van werkzaamheden alsmede ondersteunen van nieuwe initiatieven op gebied van jeugdhulpverlening, sociaal-cultureel werk voor jeugdigen, jeugdbescherming e.d. De stichting ondersteunt innovatieve hulpverleningsactiviteiten t.b.v. jongeren in Midden-Brabant.
Website: http://www.zorgsaamvoorjeugd.nl

Het Stimuleringsfonds Thebe Extra.
Dit is een initiatief van Ledenvereniging Thebe Extra. Met dit fonds worden maatschappelijke projecten, die de leefbaarheid in wijk of dorp bevorderen, ondersteund. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.
Website: http://www.thebe-extra.nl/Over-ons/www.thebeextra.nlstimuleringsfonds.htm