Landelijke fondsen

Anton Jurgensfonds
Dit fonds gelooft in een wereld waarin het realiseren van zelfredzaamheid, zelfontplooiing en autonomie een reële mogelijkheid is voor alle groepen binnen de samenleving.
Sociaal ondernemerschap, duurzaamheid, persoonlijke initiatief, preventie, maatschappelijke betrokkenheid en het nastreven van zingeving  zijn criteria voor een samenwerking.
Website: http://antonjurgensfonds.nl/

Bernard van Leer Foundation, Stichting
Beoogt de ontwikkelingskansen van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) in een achterstandssituatie te verbeteren. Om dit doel te realiseren verleent de stichting financiële en inhoudelijke steun aan (voorbeeld)projecten ter bevordering van de ontplooiingskansen van kinderen. Steun wordt verleend aan projecten met een voorbeeldfunctie in Nederland en aan initiatieven in vele landen buiten Nederland.
Website: http://www.bernardvanleer.org/English/Home/Mission.html

DELA goededoelenfonds
Met het fonds worden vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd. Kleine, laagdrempelige projecten krijgen, onder voorwaarden, een financiële bijdrage.
Verzekerden bij DELA  kunnen een beroep doen op dit fonds.
Website:http://www.dela.nl/over-dela/dela-goededoelenfonds/over-dela-goededoelenfonds

De Postcode Loterij
Geeft meerjarige, institutionele steun of eenmalige steun aan organisaties die werkzaam zijn in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming en milieu, en sociale cohesie.
Website:  http://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/voor-en-over-goede-doelen.htm

Familiefonds van Dusseldorp, Stichting
Verschaft ondersteuning aan projecten gericht op de verbetering van leefomstandigheden van kwetsbare kinderen tot 18 jaar. Doelgroepen: Jeugdwelzijn/Jeugdzorg; Non-profitinstellingen, binnen en buiten Nederland.
Website: http://www.go-europe.nl/eCache/DEF/1/06/930.html

Fonds 1818
Steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen.
Vier aandachtsgebieden: Zorg en welzijn, Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Educatie.
Website: http://www.fonds1818.nl/actueel

Fonds Nuts Ohra
Het fonds wil bijdragen aan verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of gezondheidsrisico. Het Fonds biedt financiële ondersteuning voor projecten in Nederland, die zonder deze bijdrage niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd.
Website: http://www.fondsnutsohra.nl/index.php

Fonds PGO
Fonds PGO is een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Fonds PGO verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties in Nederland.
Website: http://www.fondspgo.nl/

Fonds verstandelijk gehandicapten
Steunt projecten die het mogelijk maken om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen bij verstandelijk gehandicapten en hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen door betrokkenheid, inzet en financiële steun.
Website: http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Wil bijdragen aan het oplossen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Het Fonds doet dit door binnen jaarlijks gekozen thema’s projecten te steunen die als vliegwiel kunnen fungeren voor verbeteringen in de zorg.
Website: http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl

Instituut Gak
Steunt uiteenlopende projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Klein en groot, en binnen verschillende thema’s.
De projecten bieden ondersteuning aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt.
Website: http://www.instituutgak.nl/categorieen/

Johan Cruyff Foundation
Richt zich op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren door het aanbieden en stimuleren van sport en bewegingsactiviteiten en door het financieel ondersteunen van projecten en organisaties met eenzelfde doelstelling. Met de Cruyff Courts wordt eraan bijgedragen dat de trapveldjes terugkomen in de buurt; bijzondere aandacht is er voor kinderen en jongeren die gehandicapt zijn of in een minder kansrijke omgeving opgroeien.
Website: http://www.cruyff-foundation.org

Kinderpostzegels Nederland, Stichting
Verleent financiële steun aan projecten in binnen- en buitenland op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn. De projecten moeten gericht zijn op de bescherming van de rechten van kinderen en de bevordering van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en welzijn. Momenteel besteedt Kinderpostzegels extra aandacht aan projecten op het gebied van: pleegzorg, voorkomen van kindermishandeling; zorgleerlingen, vluchtelingenkinderen en jong leiderschap (projecten voor en door kinderen).
Website: http://kpz2010.is135.remotion.nl/nl/subsidie-aanvragen/1556,0,0,0,0/

Maagdenfonds, het
De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.
De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen
Website: http://www.maagdenhuis.nl
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
Jantje Beton ondersteunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van buitenspelen. Hierbij kun je denken aan het omtoveren van een lelijk grijs pleintje in een groene speelplek vol uitdagingen. Of aan het uitvoeren van een buitenspeelactiviteit die door de kinderen zelf is bedacht.
Website: http://www.jantjebeton.nl/geld-vragen/

Ontwikkelingsfonds Daghulp jeugd, Stichting
De activiteit waarvoor gelden worden gevraagd moet een aantoonbare waarde hebben voor de inhoudelijke ontwikkeling en kennisdeling t.a.v. (sociale) netwerken rond kinderen, jongeren en gezinnen, gericht op het terrein van zorg-, hulp- en dienstverlening aan deze doelgroep. Het fonds speelt graag in op actuele ontwikkelingen en vernieuwende initiatieven van preventie en zorg aan kinderen en gezinnen. Sinds 1 juli 2012 valt dit fonds onder één bestuur met het K&O Fonds Fie van der Hoop (Beide fondsen richten zich op de doelgroep 0-23 jarigen.)
Websites: http://www.sodfonds.nl en http://www.sod-fievanderhoopfonds.nl

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan het bevorderen van meer betrokkenheid in de samenleving. Helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.
Website: http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/aanvragen/

Pieter-Arie van der Kooy, Stichting
Het Pieter Arie van der Kooijfonds is een klein fonds dat initiatieven ondersteunt op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. De stichting doet dit in de vorm van een financiële bijdrage die soms net dat steuntje kan geven om een goed plan te helpen in daden om te zetten.
Website: http://www.vanderkooijfonds.nl

Rabobank Foundation
Steunt in Nederland landelijke projecten die de positie van mensen in een achterstandspositie verbeteren. Daarbij gaat het om het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van leven. De focus ligt op vier thema’s: werken aan een veilige en duurzame voedselvoorziening; bijdragen aan schone productiemethoden en duurzame energie; bevorderen van economische participatie en toegang tot financiële diensten; ondersteunen van lokale betrokkenheid.
Website: https://www.rabobank.com/en/rabobankfoundation/index.html
RCOAK, Stichting
Ondersteunt initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Stichting RCOAK kent een brede oriëntatie op ouderen en ondersteunt projecten die gericht zijn op: maatschappelijke participatie van vitale ouderen en/of sociale zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en/of het welzijn van zorgafhankelijke ouderen.
Website: http://www.rcoak.nl/financiele-ondersteuning/donatieprogramma-s/

Revalidatiefonds
Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.
Website: http://www.revalidatiefonds.nl

Skanfonds
Steunt mensen in kwetsbare situaties. Ze helpen daarom initiatieven op weg, die hun redzaamheid en aansluiting in de samenleving vergroten. Dat doen ze met geld en met kennis die ze hebben opgebouwd. Het katholiek sociaal denken is hun inspiratiebron en vormt het kompas waarop ze koersen.
Website: http://www.skanfonds.nl/

Sluyterman van Loo
Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Fonds Sluyterman kent vijf programma’s met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden.
Website: http://www.fondssluytermanvanloo.nl/aanvragen/subsidieprogramma/

Start Foundation
Is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt  door te investeren in projecten en bedrijven die dat mede mogelijk maken.
Website: http://www.startfoundation.nl/

SNS REAAL Fonds
Ondernemen, geletterdheid en omgaan met geld zijn thema’s die voor het Fonds centraal staan als het gaat om projecten voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Uitgangspunt moet daarbij zijn het verbeteren van hun maatschappelijke kansen. Dat geldt ook voor culturele projecten voor jongeren: cultuur moet een middel zijn om de positie van jongeren in de samenleving te verbeteren.
Website: http://www.snsreaalfonds.nl

Vodafone Foundation
Ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid waarbij mobiele communicatietechnologie wordt ingezet voor mensen in een kwetsbare situatie. Mobiele communicatietoepassingen kunnen de kwaliteit van leven verhogen, bijvoorbeeld door mensen met elkaar in contact te brengen.
Website: http://over.vodafone.nl/duurzaam/vodafone-foundation/vodafone-foundation

VSB fonds
Steunt projecten die zich richten op mensen die zonder extra steun niet of met grote moeite kunnen meedoen aan de samenleving. Soms staan fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in de weg. Soms zijn het levensomstandigheden of vooroordelen en onbegrip en dreigen mensen te worden uitgesloten. VSB fonds is actief op drie werkterreinen:
Ontmoeting leefwerelden
Kwaliteit van leven
Arbeid en vrijwillige inzet
Website: http://www.vsbfonds.nl

KPN, het Mooiste Contact Fonds
Het Mooiste Contact Fonds is een initiatief van KPN. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.
Website : http://www.kpnmcf.com
Nationaal Fonds Kinderhulp
Dit fonds zet zich in voor Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien. Het fonds helpt op drie gebieden: ontwikkeling, ontspanning en alledaagse dingen.
Dit gebeurt op een praktische manier zoals een financiële bijdrage voor een bijvoorbeeld een fiets of zwemles. Daarnaast probeert Kinderhulp met het project Kinderzwerfboek het lezen te stimuleren  vooral bij kinderen in achterstandswijken.
Website: www.kinderhulp.nl